Chuông báo, Còi bào cháy

chuông báo cháy
chuông báo cháy